Skip to main content

Introduction

EN

VNBnode is a group of professional validators / researchers in blockchain. We have members from different locations in the world. With over 10 years of experience in IT technologies, we got involved in blockchain in 2019. We have our own data center with local servers and robust cloud services to support running nodes. VNBnode is willing to support projects through the stages, from development and testing to testnet and mainnet. Our developers can build DApps to support projects during the testnet. VNBnode is a trusted partner for blockchain projects.

VN

VNBnode là một nhóm các nhà xác thực và nhà nghiên cứu chuyên nghiệp trong lĩnh vực blockchain. Chúng tôi có các thành viên từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong công nghệ thông tin, chúng tôi đã tham gia vào lĩnh vực blockchain từ năm 2019. Chúng tôi sở hữu trung tâm dữ liệu riêng với máy chủ địa phương và dịch vụ đám mây mạnh mẽ để hỗ trợ quá trình chạy node. VNBnode sẵn sàng hỗ trợ cho các dự án qua các giai đoạn, từ phát triển và kiểm thử đến mạng thử nghiệm và mạng chính thức. Các nhà phát triển của chúng tôi có thể xây dựng ứng dụng phi tập trung (DApps) để hỗ trợ các dự án trong quá trình thử nghiệm. VNBnode là một đối tác đáng tin cậy cho các dự án blockchain.

Visit our communities: